Müşteri Hizmetleri
0 (212) 694 19 44
Sigorta > Nakliyat Sigortası

Nakliyat Sigortası

Özellikleri


Emtia Nakliyat Sigortası

Tüm ithalat, ihracat ve yurtiçi yük sevkiyatlarınızda istediğiniz teminat türüne göre sigortaya konu olan malın Tam ziya , geniş, dar teminat seçenekleri ile, emtiaların bir noktadan başka bir noktaya nakli sırasında oluşabilecek risklere karşı, poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak teminat sağlar.

Teminat Türleri:

Geniş Teminat
Bu teminat; poliçede sayılan istisnalar dışında malda harici veya tesadüfi nedenlerle meydana gelebilecek her türlü zıya ve hasarı temin eder.
Institute Cargo Clauses (A): Deniz, demir ve kara yolu taşımacılığında kullanılır.
Institute Cargo Clauses (Air): Havayolu taşımacılığında kullanılır.

Dar Teminat
Denizyolunda Institute Cargo Clauses (C) 1.1.82, Karayolunda Kamyon Klozu, Demiryolunda Demiryolu Klozu ile verilen bu teminat taşıma aracının batması, karaya oturması, çarpması, çarpışması, devrilmesi, yanması vb. sonucu taşınan yüke gelebilecek zıya ve hasarı karşılar.
Emtiada meydan gelecek kısmi hasarlar temin edilmez.
Kullanılan klozlar nakil aracının türüne göre değişiklik gösterir;

Denizyolu

Institute Cargo Clauses (C):
Kısmi hasarlar teminat haricidir.
Ancak aşağıda sayılan rizikolar nedeniyle meydana gelebilecek kısmi hasar ve masraflar teminata dahildir.
* Yangın, infilak,
* Geminin karaya oturması, batması, yanması, sudan başka bir cisimle çatışması,
* Müşterek avarya fedakarlığı ve müşterek avarya katılma payı
* Kurtarma ve yardım masrafları,
* Dava say masrafları,

Institute Cargo Clauses (B):
C Teminatı ile verilen tüm teminatları ve ilaveten aşağıda belirtilen teminatları kapsar:
*Deniz, göl ve nehir sularının girmesi
*Sigortalı emtianın tahmil veya tahliye esnasında düşerek zayi olması

Diğer ( Karayolu Ve Demiryolu )
Kamyon Klozu: Karayolunda yapılan taşımalarda kullanılır.
Demiryolu Klozu: Demiryolu taşımacılığında kullanılır.

Teminatların kapsamı :

Nakil vasıtasının yanması, çarpması, çarpışması, ateş, yıldırım, seylap, köprü yıkılması, gelecek zıya ve hasarlar temin edilir.
Sigorta malların nakledilmek üzere kamyona / trene yüklendiği anda başlar ve nakil aracının poliçede kamyon ve treylerin devrilmesi, trenin raydan çıkması neticesinde malda meydana gösterilen yere varması ile sona erer. Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere dar teminat ile sigorta yapıldığında sigortalı malın tamamı hasarlanması söz konusu olsa bile hırsızlık, sarsıntı nedeniyle kırılma, çizilme, ıslanma rizikoları gibi kloz harici rizikolar teminat kapsamında değildir.

Ek teminatlar:
Yükleme, aktarma ve boşaltmaya atfedilebilecek rizikolar.
Hırsızlık hasarları.

Tam Zıya Teminatı
Tam Ziya Klozu ile verilen bu teminat bilumum avaryalar ve masraflar ile kurtarma ve müşterek avarya masrafları hariç olmak şartıyla ancak nakil vasıtasının fiilen ve mutlak surette tamamının ziyanı neticesinde sigortalı yükün fiilen ve tamamen ziyanını temin eder.
Ayrıca yük sigortaları kapsamında bazı ek primler söz konusu olabilmektedir. Başlangıç ve bitiş sevkiyatı ek primi, aktarma ek primi, gümrük depolarında bekleme ek primi, gemi yaş zammı ek primi, soğutma ve havalandırma cihazlarında 24 saatlik arıza ek primi, gidiş-dönüş ve sergileme ek primi, harp ve grev teminatı ek primi gibi.

Poliçe Türleri
1) Flotan Poliçe: Özellikle bankaların açtıkları akreditiflerle ilgili olarak sigortalı, bankaya ibraz edebilmek için sevkiyatla ilgili kesin detayların belli olmasından önce sigorta şirketinden poliçe talep edebilir. Bu durumlarda ileride belli bir meblağa kadar sevk edilecek emtianın peşin sigorta teminatını sağlayan flotan poliçe düzenlenir. Mal tek partide veya peyderpey sevk edildikçe taşımayla ilgili tüm bilgilerin hemen sigorta şirketine bildirilmesiyle primli zeyilnameler düzenlenir. Diğer taraftan yükleme başlamadan önce kesin sevkiyat ayrıntılarının bildirilmesi mümkün olamıyorsa, flotan poliçe talep edilerek peşin teminat sağlanabilir.

2) Kati Poliçe: Flotan poliçenin bilgilerinin gelmesi sonrası zeyilname ile katileşmesi sonucu oluşan poliçedir.

3) Direkt Kati Poliçe: Poliçe düzenlemesine esas teşkil edecek hususların tamamı yükleme başlamadan önce biliniyorsa direkt kati poliçe düzenlenerek emtia teminat altına alınır.

4) Abonman Sözleşme: Abonman sözleşme sigortalı ile sigortacı arasında genellikle 1 yıl süre için hazırlanan bir çerçeve anlaşması niteliğindedir. Bu sözleşme ile sigortacı, sözleşmede belirtilen şartlar ve limitlerle sınırlı olmak üzere sigortalının yapacağı bütün taşımaları sigorta etmek, sigortalı da her bir sevkiyata ilişkin kesin detayları sigortacıya bildirmek ve bu bilgilere istinaden düzenlenecek poliçeler ile tahakkuk ettirilen prim tutarlarını ödemek yükümlülüğü altına girer. Sigortalı açısından birçok yararı olan abonman sözleşmesi sadece taşıma kapasitesi ve frekansı yüksek olan müşteriler için hazırlanmaktadır.

5) Blok Poliçe: Abonman sözleşmesinin direkt poliçeleşip yıllık bazda depo primi alınır. Sene sonundaki gerçekleşen ciro, başlangıçta belirlenmiş ve poliçeye yazılmış olan ciroyu aşarsa ek prim alınır. Aksi durumda iade yapılmaz.

 

 

 

Nakliyat Emtia Sigortası ile sigorta konusu emtia, üç farklı ana teminatla güvence altına alınabilir:
Tam Ziya Malın taşıma aracı ile birlikte tüm değerini yitirecek şekilde tamamen zarar görmesi riskine karşı güvence sağlar.
Dar Teminat Malın tam ziya ile tamamen zarar görmesi riskine ek olarak, taşımayı gerçekleştiren aracın uğrayacağı kazalar (karaya oturma, alabora olma, çarpma, çatışma, devrilme, hattan çıkma gibi), yangın, infilak gibi kısmi rizikoların da teminat altına alındığı teminat türüdür. 
Geniş Teminat Beklenmeyen ve öngörülemeyen ani bir kaza ve/veya olay neticesinde taşınan sigorta konusu yükte meydana gelebilecek fiziksel hasar ve kayıpları Institute Cargo Clauses A ile belirtilen istisnalar dışındaki tüm riskler teminat altına alınmaktadır.
 
Önemli İstisnalar:
Malın doğasından ve kendi yapısından kaynaklanan hasarlar
Malın mutat akması, ağırlığında ve hacminde mutat eksilme veya mutat aşınma ve yırtılma
Nakil vasıtasının ya da ambalajın uygunsuzluğu
Her türlü gecikmeden kaynaklanan hasarlar
Radyoaktif kirlenme, bulaşma
Sigortalının kötü niyeti
Savaş, Grev, Terör, Kargaşalık vb.  (Ancak, savaş, grev, terör, kötü niyetli hareketler, kargaşalık gibi riskler ek prim karşılığında teminat altına alınabilmektedir.)

 

Talep Formu
Firma Adı :
Ad - Soyad* :
Mail* :
Telefon* :
Adres :
Notlar :